Admonitions from Toda Shinryuken Masamitsu

体術の極意は平和の基礎と知れ (Taijutsu no gokui wa heiwa no kiso to shire) “Know that the secret of Taijutsu is the foundation of peace.   學べば不動心の道にありける (manabeba fudōshin no michi ni arikeru) Learn this, and you can walk the path of the immovable heart.”   戸田真龍軒正光 Toda Shinryūken Masamitsu 32nd Headmaster Togakure Ryu Ninjutsu